Encuesta IMASEN – 29 de Mayo 2011

Ollanta 43.8%, Keiko 42.5%, NS/NO 10.4%, Viciado 3.3%

Votos Válidos:
Ollanta 50.8%, Keiko 49.2%

Encuesta IMASEN 29 de MayoVer Detalles:
Encuesta IMASEN